Šesti E-Learning seminar

Zdravo! Sada ću vam govoriti o dvije teme, a to su “Okruženje za podršku kvalitetnom poučavanju i učenju” i o “Prevazilaženju prepreka tokom studiranja”.

 

Okruženje za podršku kvalitetnom poučavanju i učenju

 

Stvaranje podsticajne klime u učionici podrazumijeva razne načine na koje nastavnik nastoji olakšati poučavanje i učenje. Nastavnici trebaju maksimalno koristiti vrijeme, održavati ugodnu atmosferu, preduhitriti neprimjereno ponašanje i održavati disciplinu. Oni mogu kvalitetno poučavati primjenom odmjerenog humora, podržavanjem interakcije, pomagati studentima da pronađu ličnu motivaciju, smanjivati stresne situacije, i slično. Neke od karakteristika efikasnog upravljanja aktivnostima u učionici su: kontinuitet, održavanje tempa, održavanje pažnje, prenos odgovornosti na studente, stvaranje izazova i raznovrsnost metoda i strategija u poučavanju i učenju.

 

Postoje različite strategije poučavanja i učenja. Neki od principa uspješnog učenja su: učenje je aktivan proces, ljudi uče da uče dok uče, osigurati refleksiju, učenje uključuje jezik, učenje je socijalna aktivnost, ono je kontekstualno, čovjeku treba znanje da bi učio, za učenje je potrebno vrijeme, motivacija je ključna u učenju, itd. Učenje može biti aktivno i pasivno. Veoma je bitno da dominira aktivno učenje. Ono podrazumijeva konkretan rad i aktivnost, primanje konkretnih informacija i učestvovanje. Dopuna aktivnom učenju je pasivno učenje. Ono podrazumijeva čitanje, te primanje verbalnih, auditivnih i vizuelnih poruka. Najkorisnije strategije kvalitetnog poučavanja i učenja su one u kojima dominira aktivno učenje.

Prevazilaženje prepreka tokom studiranja

 

Arhitektonske i senzorne prepreke tokom studiranja mogu biti uzrokovane ličnošću studenta, karakteristikama ustanove, kao i pogrešnom primjenom metoda poučavanja.

 

U slučaju da arhitektonske barijere nisu uklonjene, postoji način da studenti ne budu uskraćeni za nastavu ili neke druge aktivnosti na fakultetu. U slučaju da ne postoji lift ili pristupna rampa, nastava za studijske grupe koje imaju studente sa invaliditetom može da bude organizovana i u prizemlju. Takođe, za bilo kakve skupove, koji se organizuju samo nekoliko puta godišnje, moguće je naći adekvatan prostor koji nema arhitektonske barijere. Prevazilaženje senzornih prepreka najefikasnije se obavlja sinestezijom svih čula i uz pomoć savremene asistivne tehnologije.

 

Prepreke se mogu savladati i samoobrazovanjem. Veoma korisne mogućnosti samoobrazovanja su:

 

Elektronsko učenje koje podrazumijeva učenje korišćenjem odgovarajućih računarskih aplikacija i okruženja preko web-a, računara, u digitalnoj učionici, itd;

 

Mobilno učenje koje obuhvata e-učenje i učenje na daljinu. Ono podrazumijeva učenje pomoću mobilnih uređaja, MP3 plejera, tableta, laptopa, itd. To je učenje “bilo gdje i bilo kada”;

 

Obrazovanje ili učenje na daljinu koje podrazumijeva primjenu odgovarajućih metoda i tehnologije u cilju poučavanja studenata koji nisu u mogućnosti da budu fizički prisutni u blizini nastavnika ili u učionici; i

 

Hibridno učenje koje omogućava kombinovanje klasičnih predavanja “licem-u-lice” i elektronskog učenja s namjerom da se obezbijedi djelotvornije i bogatije okruženje za učenje.