Drugi E-Learning seminar

Osobe sa invaliditetom

 

Funkcionisanje svake osobe zavisi od načina na koji je omogućeno djelovanje i angažovanje u aktivnostima, tj. od onoga šta mu je na raspolaganju i na raspolaganju za obavljanje ovih aktivnosti.

 

Osobe sa urođenim ili stečenim invaliditetom zbog socijalnih i drugih vrsta prepreka imaju smanjenu sposobnost da se uključe u aktivnosti društva na istom nivou sa drugima, bez obzira da li ih mogu ostvariti pomoću tehničke pomoći ili usluge podrške.

 

Poslodavac je dužan da invalidnim radnicima obezbijedi pristup radnom mjestu i odgovarajuće radne uslove, prilagođavanje infrastrukture i prostora, načine korišćenja opreme i druge specifične potrebe u skladu sa potrebama zaposlenog lica sa invaliditetom i funkcije koje takođe treba da budu izvršene.

 

 

Kako zaposliti osobe sa invaliditetom

 

Aktivna politika zapošljavanja osoba sa invaliditetom obuhvata:

 

 • Organizovanje i implementaciju programa, mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije u cilju povećanja nivoa zapošljivosti i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i

 

 • Mjere i podsticaji usmjereni na zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom.

 

Programi i mjere aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom, koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, dio su procesa ukupne profesionalne rehabilitacije pojedinca.

 

Evo nekoliko sugestija i uputstava o tome kako prilagoditi tok posla:

 

 • Poslodavac treba da obezbijedi svakom radniku kvalitetne radne uslove,
 • Priprema je specifična u slučaju osoba sa invaliditetom,
 • Analiza radnog mjesta će odgovoriti na neophodna prilagođavanja,
 • Analiza treba uzeti u obzir opis radnih zadataka, motorizaciju, fizičke i psihološke zahtjeve rada i
 • Prilagođavanje radnog mjesta zahtijeva tehničke promjene i nematerijalnu podršku.

 

Podršku poslodavcima u zapošljavanju osoba sa invaliditetom čini:

 

 • Preliminarna selekcija kandidata za posao u vašoj kompaniji,
 • Organizovanje sajmova zapošljavanja osoba sa invaliditetom,
 • Priprema osobe za zapošljavanje putem programa obuke,
 • Informativne i savjetodavne usluge u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom,
 • Savjetovanje i podrška u integraciji osoba sa invaliditetom na radno mjesto,
 • Međuregionalno posredovanje u zapošljavanju i
 • Mjere finansijske podrške kroz subvencionisane programe zapošljavanja.