REZIME PROJEKTA

Cilj projekta  Trans2Work  je:

  1. a) pripremiti i unaprijediti visokoobrazovne institucije u pogledu pružanja podrške studentima sa invaliditetom u njihovoj tranziciji od fakulteta do radnog mjesta korišćenjem i praćenjem standarda i politika Evropske Unije;
  2. b) povezati visoko obrazovanje sa radnim okruženjem koje je primjereno osobama sa invaliditetom;
  3. c) prilagoditi tranzicione mogućnosti i vještine sa praksama i politikama Evropske Unije;
  4. d) pripremiti poslodavce da bolje razumiju potrebe zaposlenih lica sa invaliditetom u cilju kreiranja i ponude novih radnih mjesta za ove osobe.

Osnovna ciljna grupa kojima je ovaj projekat namijenjen je široka grupa postojećih i budućih   diplomaca  sa  invaliditetom i poslodavaca  iz  privatnog i  javnog sektora.

Obzirom da postoji potreba da se pojača akademska zajednica u cilju prihvatanja koncepta  tranzicije osoba sa invaliditetom od fakulteta do radnog mjesta, šira ciljna grupa i potencijalni partneri univerziteta su: studenti sa invaliditetom, okruženje, univerzitetski nastavnici i osoblje, postojeći univerzitetski servisi, karijerni centri, poslodavci i potencijalne mreže. Inovativnost  predloženog projekta se ogleda u dobijanju trostruke vrijednosti: kreiranju baze podataka kojoj se lako pristupa i čija je osnovna funkcija da omogući pretragu radnih mjesta koja će zadovoljiti  potrebe diplomaca sa invaliditetom. Sa druge strane su poslodavci ti koji  treba da kreiraju profil poslova koji bi zadovoljili  potrebe  diplomaca  sa invaliditetom.  Ovaj  cilj će biti postignut samo uz podršku visokoobrazovnih institucija koje će tokom trajanja projekta  omogućiti  studentima sa invaliditetom da učestvuju u programima prakse u okviru posebnog programa mobilnosti koji je uključen u Erasmus+ programu kreditne mobilnosti studenata sa visokoobrazovnih institucija. Važno je napomenuti da učešće NVO u ovom projektu podržavaju osobe sa invaliditetom koje su se već suočavale sa problemima u zapošljavanju i mogu da doprinesu ovom projektu prenoseći svoja znanja i iskustva.

Neki od ključnih elemenata su:

–          inicijalno fokusiranje na pomaganje osobama da identifikuju svoje potrebe, interesovanja, izbore, želje i snove;

–          identifikovanje mogućnosti za zapošljavanje koje će se adekvatno uklopiti sa ličnim vizijama osoba koje traže posao;

–          uloga profesionalaca je da daju smjernice i pružaju podršku  osobama sa invaliditetom, a ne da  budu eksperti  koji će donositi odluke  u njihovo ime;

–          porodica, prijatelji i zajednica mogu pomoći u određivanju karijernih pravaca i pronalaženju kontakata koji će pružiti podršku u zapošljavanju ovih osoba;

–          uzimanje u obzir relevantna  multikulturalna pitanja.