CILJEVI PROJEKTA

identifikovati i analizirati potrebe poslodavaca i studenata sa invaliditetom

–          kreirati web tool  koji će pomoći:

  1. a) poslodavcima da identifikuju adekvatne osobe za specifična radna mjesta, I koji će biti dizajniran da zadovolji specifične zahtjeve poslodavaca
  2. b) studentima sa invaliditetom da identifikuju svoja interesovanja i obrazovne potrebe;

–  izraditi portal koji će na nivou svake partnerske zemlje elektronski povezivati poslodavce, osobe sa invaliditetom i lica koja će biti odgovorna  za razvoj obrazovnih programa  za osobe sa invaliditetom;

–  informisati stejkholdere putem seminara, radionica, informativnih brošura i/ili elektronskog materijala  o postojanju i korišćenju ove platforme;

– obučiti:

  1. a) nastavni kadar
  2. b) poslodavce i
  3. c) studente sa invaliditetom da upravljaju svojom karijerom.

– ojačati ulogu karijernih centara i definisati ulogu mentora:

– informisati  poslodavce o prednostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

– povećati svijest i motivisati poslodavce  da uzmu učešća u tranziciji studenata sa invaliditetom ka tržištu rada i povećati zapošljavanje ove kategorije studenata.