O PROJEKTU

Projekat Trans2Work je osmišljen kao komplementarni program projektima “Jednak pristup za sve – Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja evropskog prostora visokog obrazovanja” (EquiED) u Republici Srbiji, “Podrška i inkluzija studenata sa invaliditetom u institucije visokog obrazovanja u Crnoj Gori” (SINC@HE) u Crnoj Gori i “Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju” (EQOPP) u BiH.

 

Samim tim, neki partneri su već sarađivali u okviru pomenutih projekata i dijelili isto iskustvo u podršci OSI tokom njihovog obrazovnog perioda, i to: (a) Univerzitet u Mariboru, Univerzitet u Novom Sadu i Udruženje studenata sa hendikepom u Republici Srbiji; (b) UOM, Univerzitet u Varšavi, Univerzitet Donja Gorica i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u Crnoj Gori i (c) Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banja Luci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu u BiH. Takođe, UOM sarađuje i sa dva partnerska univerziteta – sa Univerzitetom u Kragujevcu i Univerzitetom u Novom Sadu u obliku kolaborativnog/bilateralnog sporazuma. Uključivanje udruženja iz navedenih partnerskih zemalja je najvažniji parametar naročito u specificiranoj oblasti, kao i agencija i udruženja malih i srednjih privatnih preduzeća, kao što je ČAČAK UNION2000.

 

Na kraju, sve institucije visokog obrazovanja u partnerskim zemljama imaju karijerne kancelarije koje će biti ključni akteri u cilju poboljšanja svojih usluga podrške za OSI u toku i nakon kompletiranja studija i pojavljivanja na tržištu rada. Navedeni projekti su dizajnirani da unaprijede jednak pristup, uključivanje i podršku budućeg i aktuelnog OSI kadra u institucijama visokog obrazovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

 

Kada se uzmu u obzir specifični ciljevi tri navedena projekta, predloženi projekat predstavlja nastavak i komplementarni program sa pretpostavkom da OSi često nailaze na limitiran pristup i uspjeh u okviru svog srednjoškolskog i programa visokog obrazovanja koji kasnije ograničava njihovu mogućnost zaposlenja.

 

Tako, Trans2Work povezuje ishode iz navedenih projekata i pravi sljedeći iskorak pripremajući OSi kadar koji će zadovoljiti potrebe tržišta rada nakon perioda diplomiranja.