Treći E-Learning seminar

Prava osoba s invaliditetom

Da bi ove osobe znale štititi svoja prava trebalo bi da poznaju zakone i podzakonske akte. Najbitniji su zakoni o visokom obrazovanju, o radu i о profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, a bitno je i poznavanje propisa, uredbi, statuta i sličnih dokumenata.

Samodeterminaciju studenata čine: orijentacija na proširenje sebe, djelotvornost u težnji za interakcijom sa okolinom i čovjekova moć da vlastitom voljom postaje činilac promjene.

Samozastupanje podrazumijeva četiri bitne vještine, a to su: tražanje usluga dostupnih svim studentima; formiranje odnosa sa nastavnicima i asistentima; razvoj sistema podrške sa prijateljima, grupama podrške i sa Centrima za podršku i sticanje samosvijesti i razumijevanja sebe za istrajavanje.

 

Prevazilaženje prepreka tokom studiranja

Ove prepreke mogu biti uzrokovane ličnošću studenta, karakteristikama ustanove, kao i primjenom metoda poučavanja.

Saradnja među studentima predstavlja pripremu studenata za timski rad i buduću profesiju. Adaptacija i saradnja su mogući ako se unaprijedi način komuniciranja među svim studentima.

Prepreka saradnji sa nastavnicima i asistentima može biti neupućenost nastavnika i asistenata u poteškoće studenata sa invaliditetom. Poželjno je da studenti “nametnu” saradnju, što bi značilo da postoji intenzivnije kontaktiranje studenata sa nastavnicima i njihovim asistentima. Na primjer, iniciranje sastanaka u funkciji unapređivanja i prilagođavanja nastave studentima sa različitim invaliditetima.

 

Uloga Karijernih centara i Centara za podršku studentnima sa invaliditetom

U ovim centrima svim  studentima se pruža profesionalno usmjeravanje, odnosno pomoć u izboru i razvoju karijere. Usluge koje ovi centri pružaju su: podrška tokom studiranja, psihološko savjetovanje, pomoć u planiranju i razvoju karijere, pomoć pri povezivanju sa poslovnom zajednicom, te podrška studentskim projektima i preduzetništvu.

Mentor je lice ispred karijernog centra, koje ima ulogu posrednika, pomagača i savjetodavca. Mentor svim studentima pruža pomoć i podršku u sticanju potrebnih vještina za traženje posla. To su: povezivanje i komuniciranje sa potencijalnim poslodavcima, apliciranje za posao, samopromocija, samozastupanje i tako dalje. Mentor obezbjeđuje i informacije o prilikama za zaposlenje i sticanje stručne prakse, stipendije, nastavak školovanja i drugo.

Karijerni centri vrše umrežavanje tako što kontinuirano prikupljaju saradnike koji će biti zainteresovani da zaposle studente ili da im omoguće stručnu praksu, volontiranje, profesionalnu obuku i drugo, te tako što posreduju između njih i studenata.