O PROJEKTU

Projekat Trans2Work je osmišljen kao komplementarni program projektima “Jednak pristup za sve – Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja evropskog prostora visokog obrazovanja” (EquiED) u Republici Srbiji, “Podrška i inkluzija studenata sa invaliditetom u institucije visokog obrazovanja u Crnoj Gori” (SINC@HE) u Crnoj Gori i “Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju” (EQOPP) u BiH.

Samim tim, neki partneri su već surađivali u okviru spomenutih projekata i dijelili isto iskustvo u podršci osobama s invaliditetom tokom njihovog obrazovnog perioda, i to: (a) Univerzitet u Mariboru, Univerzitet u Novom Sadu i Udruženje studenata s invaliditetom u Republici Srbiji; (b) UOM, Univerzitet u Varšavi, Univerzitet Donja Gorica i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u Crnoj Gori i (c) Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banja Luci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu u BiH. Takođe, UOM sarađuje i sa dva partnerska univerziteta – sa Univerzitetom u Kragujevcu i Univerzitetom u Novom Sadu u obliku kolaborativnog/bilateralnog sporazuma. Uključivanje udruženja iz navedenih partnerskih zemalja je najvažniji parametar naročito u specificiranoj oblasti, kao i agencija i udruženja malih i srednjih privatnih preduzeća, kao što je ČAČAK UNION2000.

Na kraju, sve institucije visokog obrazovanja u partnerskim zemljama imaju karijerne centre koji će biti ključni faktori u cilju unapređenja podrške za osobe s invaliditetom u toku i nakon završetka studija i uključivanja na tržištu rada. Navedeni projekti su dizajnirani da unaprijede jednak pristup, uključivanje i podršku sadašnjim i budućim studentima s invaliditetom u visokoškolskim ustanovama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Polazeći od specifičnih ciljeva tri navedena projekta, ovaj projekat predstavlja nastavak i komplementarni program bazirajući se na tome da osobe s invaliditetom često nailaze na ograničen pristup i uspjeh u okviru svog srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja koji kasnije ograničava njihove mogućnost za zapošljavanje.

Dakle, Trans2Work povezuje ishode iz navedenih projekata i pravi iskorak pripremajući osobe s invaliditetom za tržište rada nakon diplomiranja.